Disclamer

Stichting Aangepaste Reizen en Vakanties voor Gehandicapten doet haar uiterste best om de informatie op deze website bijgewerkt en nauwkeurig te houden. Helaas kunnen eventuele fouten of vergissingen niet altijd worden voorkomen. De Stichting is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen, alsmede schade of gevolgen voortvloeiende uit de inhoud van deze website.

Wij behoudt zich het recht voor de inhoud van deze site te wijzigen. Indien een wijziging van belang is voor een reeds gemaakte reservering, zal betreffende cliënt hiervan op de hoogte worden gesteld.

De Stichting is niet verantwoordelijk voor het functioneren en/of de inhoud van gelinkte websites van derden.

De op deze website gepubliceerde informatie mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronische opslag of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Aangepaste Reizen en Vakanties voor Gehandicapten.